Korupcijos prevencija

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

·         pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

·         pavojaus aplinkai;

·         kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

·         neteisėtos veiklos finansavimo;

·         neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

·         neteisėtu būdu įgyto turto;

·         padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

·         kitų pažeidimų.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

·         atsiunčiant pranešimą paštu adresu Vytauto g. 24A LT-66128 Druskininkai. Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEŠIMAS PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ“

·         el. paštu: drs.zibute.pranesk@gmail.com

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informacijos apie pažeidimus Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ teikimo tvarkos aprašas.pdf

Korupcijos prevencijos Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2021-2023 metų programa

Pareigybės kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesu sąrašas

Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo

Atmintinė

Įsakymas dėl asmens atsakingo už informacijos apie pažeidimus teikimą

Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ antikorupcinio elgesio kodeksas

STT ragina pranešti apie korupciją

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite (vienu iš būdų):
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu +370 52 66 3333
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

• užpildydami pranešimą internetinėje svetainėje https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425